Deze website wordt beheerd door HMA Import, Export und Beratung GmbH, gevestigd aan de Eggensteiner Strasse 11, D-76187 Karlsruhe, Duitsland. (Dit adres wordt niet gebruikt als retouradres. Als je het pakket moet retourneren, neem dan contact op met de klantenservice)

Je kunt binnen 14 dagen een retourverzoek indienen en we zullen de terugbetaling zo snel mogelijk verwerken zodra wij het artikel van u hebben ontvangen. (De portokosten moet je zelf betalen)
De volgende artikelen kunnen niet worden geretourneerd of geruild: Sokken, ondergoed & nachtkleding, sieraden en accessoires (behalve sjaals, tassen, zeemeermindekens). HMA Import, Export und Beratung GmbH behoudt zich het recht voor om artikelen die niet aan deze verkoopvoorwaarden voldoen te weigeren.
WIJZIGINGEN IN DIENSTEN EN PRIJZEN: De prijzen van onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. We behouden ons het recht voor om de service (of delen of inhoud daarvan) op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten.
Alle promoties die in de vorm van vouchers worden toegekend, zijn geldig voor een bepaalde periode. HMA Import, Export und Beratung GmbH behoudt zich het recht voor om prijzen op elk moment te wijzigen.
WIJZIGINGEN IN DIENSTEN EN PRIJZEN: De prijzen van onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. We behouden ons het recht voor om de service (of delen of inhoud daarvan) op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten.
Alle promoties die in de vorm van vouchers worden toegekend, zijn geldig voor een bepaalde periode. HMA IMPORT, EXPORT UND BERATUNG GMBH behoudt zich het recht voor om prijzen op elk moment te wijzigen.

OVERMACHT: HMA IMPORT, EXPORT UND BERATUNG GMBH is op geen enkele wijze aansprakelijk voor een schending van de verplichtingen uiteengezet in deze voorwaarden in het geval van een geval van overmacht, namelijk een natuurramp, brand, oorlog, opstand, staking, aanval, overstroming, de onmogelijkheid om grondstoffen te verkrijgen of een gebeurtenis die buiten de macht en wil van HMA IMPORT, EXPORT AND CONSULTING GMBH ligt
JURIDISCHE KOSTEN EN KOSTEN: De klant verbindt zich ertoe HMA IMPORT, EXPORT UND BERATUNG GMBH te vrijwaren van alle vorderingen of eisen, inclusief redelijke juridische kosten, die door derden worden gesteld wegens schending van deze algemene voorwaarden.
GARANTIE: Voor alle producten die door HMA IMPORT, EXPORT UND BERATUNG GMBH worden verkocht, wordt de koper gegarandeerd dat deze vrij zijn van defecten in materiaal en vakmanschap. Ze zijn allemaal gemaakt in overeenstemming met de industrienormen. Deze garantie vervangt en sluit alle andere garanties uit die niet uitdrukkelijk in dit document worden vermeld, expliciet of impliciet door de wet of anderszins, inclusief, maar niet beperkt tot, de impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. Geen enkele vertegenwoordiger, werknemer of vertegenwoordiger van HMA IMPORT, EXPORT UND BERATUNG GMBH is gerechtigd afstand te doen van de voorwaarden van deze garantie of wijzigingen, aanvullingen, verzekeringen of garanties aan te brengen die hier niet zijn opgenomen. U kunt sommige artikelen binnen 14 dagen na het plaatsen van uw bestelling retourneren.
RECHTSMIDDELEN EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID: HMA IMPORT, EXPORT UND BERATUNG GMBH sluit elke aansprakelijkheid uit voor direct of indirect verlies, schade of kosten die direct of indirect voortvloeien uit de verkoop, de Behandeling of gebruik van het artikel of om een ​​andere reden. De aansprakelijkheid van HMA IMPORT, EXPORT UND BERATUNG GMBH is uitsluitend beperkt tot de vervanging van artikelen die niet voldoen aan dit contract en tot de terugbetaling van een bedrag gelijk aan de aankoopprijs van hun artikelen, zelfs in geval van een klacht over niet -naleving van deze garantie, indien HMA IMPORT, EXPORT UND BERATUNG GMBH de terugzending van bepaalde artikelen verzoekt, moeten deze artikelen worden teruggezonden in overeenstemming met de instructies van HMA IMPORT, EXPORT UND BERATUNG GMBH. De in dit lid genoemde rechtsmiddelen zijn de enige en exclusieve rechtsmiddelen waarover de koper beschikt. HMA IMPORT, EXPORT UND BERATUNG GMBH verplicht zich om te goeder trouw te handelen bij het elimineren van aansprakelijkheidsbreuken.
VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE KOPER: De koper verklaart dat de bestelde artikelen geschikt zijn voor het doel waarvoor ze zijn bestemd. Hij kan in geen geval twijfelen aan de bekwaamheid of het oordeel van HMA IMPORT, EXPORT UND BERATUNG GMBH bij het selecteren en/of ontwerpen van de websites op HMA IMPORT, EXPORT UND BERATUNG GMBH voor dit artikel. De koper verklaart dat het gebruik van de artikelen in overeenstemming is met alle toepasselijke wettelijke vereisten. De koper verbindt zich jegens HMA IMPORT, EXPORT UND BERATUNG GMBH, zijn groep, zijn vertegenwoordigers, zijn werknemers of gelieerde ondernemingen te vrijwaren en schadeloos te stellen in het kader van de toepasselijke wetgeving. Deze vergoeding omvat alle kosten (inclusief redelijke juridische kosten) voor schade als gevolg van feitelijke of vermeende claims en sancties die HMA IMPORT, EXPORT UND BERATUNG GMBH oploopt als gevolg van schendingen van federale wetten, regionale voorschriften of een norm.
TOEPASSELIJK RECHT: Deze vergoedingen gebruiksvoorwaarden en alle afzonderlijke overeenkomsten waarmee wij u diensten verlenen, zijn onderworpen aan het Duitse recht en zullen dienovereenkomstig worden geïnterpreteerd.

ALGEMENE BEPALINGEN: Ons bedrijf verklaart uitdrukkelijk dat alle goederen die onder deze overeenkomst worden geleverd in overeenstemming zijn met de Vereisten van de Fair Labor Standard Act van 1939, zoals gewijzigd.

E-MAILS & SMS: Als u zich registreert op onze website en ermee instemt marketinginformatie te ontvangen, kunnen we u onze updates en promotionele e-mails en berichten sturen. Indien u deze niet langer wenst te ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven via de link in een van onze e-mails. Meer informatie vindt u in onze verklaring inzake gegevensbescherming.
AANSPRAKELIJKHEID: HMA IMPORT, EXPORT UND BERATUNG GMBH wijst elke aansprakelijkheid af voor schade veroorzaakt door het gebruik van een van haar artikelen, afzonderlijk of in combinatie met andere artikelen, nadat de bestelling is voltooid geaccepteerd. HMA IMPORT, EXPORT UND BERATUNG GMBH kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een fout met betrekking tot de hoeveelheid van de geleverde artikelen, tenzij de klant SEIN binnen 60 dagen na levering van de verpakking op de hoogte stelt met een bewijs in de vorm van een officieel document, ondertekend door het transportbedrijf waarin staat dat het pakket door hen in deze staat is opgehaald.
VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE KOPER: De koper verklaart dat de bestelde zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor ze bestemd zijn. In geen geval kan hij de bekwaamheid of het oordeel van HMA IMPORT, EXPORT UND BERATUNG GMBH in de selectie en/of het ontwerp van onze websites in gevaar brengen, of dit artikel in twijfel trekken. De koper verklaart dat het gebruik van de artikelen in overeenstemming is met alle toepasselijke wettelijke vereisten. De koper verbindt zich ertoe HMA IMPORT, EXPORT UND BERATUNG GMBH, zijn groep, zijn vertegenwoordigers, zijn werknemers of gelieerde ondernemingen te vergoeden in het kader van de toepasselijke wetten en deze onschadelijk te houden. Deze vergoeding omvat alle kosten (inclusief redelijke juridische kosten) voor schade die voortvloeit uit feitelijke of vermeende claims en sancties die HMA IMPORT, EXPORT UND BERATUNG GMBH oploopt als gevolg van schendingen van federale wetten, regionale voorschriften of een norm.